คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพด้านการออกแบบออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญมีประสบการทำงานเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพ เข้าใจด้านการตลาดและด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารรถชี้แนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถวางแผนขั้นตอนการผลิตต้นแบบเสมือนจริง พร้อมวางรูปแบบและกำหนดระบบการผลิต สามารถประเมินระยะเวลาโครงการออกแบบ และระยะเวลาการผลิตเบื้องต้นได้สามารถพูดจูงใจ และชี้แนะ คัดเลือกและบริหารจัดการคน วัตถุดิบ เวลาและการผลิตได้ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดีและเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน (Powerpoint) ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆ ด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 มา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. ชั้นคุณวุฒิจะต้องเป็นการเลื่อนที่ละชั้น ไม่สามารถมาสอบคุณวุฒิชั้น 7 ได้เลยหากไม่ผ่านคุณวุฒิชั้นที่ 6 มาและต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน้าที่ในการประกอบอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และบริหารที่ซับซ้อนมากขึ้น

หมายเหตุ

N/A.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง