คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 7

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการทำงานเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพ เข้าใจด้านการตลาดและมีความเข้าใจในด้านตลาดเฟอร์นิเจอร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศสามารถพูดจูงใจ และชี้แนะ คัดเลือกและบริหารจัดการคน วัตถุดิบ เวลาและการผลิตได้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี และเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. ชั้นคุณวุฒิจะต้องเป็นการเลื่อนที่ละชั้น ไม่สามารถมาสอบคุณวุฒิชั้น 7 ได้เลยหากไม่ผ่านคุณวุฒิชั้นที่ 6 มา และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีหน้าที่ในการประกอบอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และบริหารที่ซับซ้อนมากขึ้น

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง