คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6 จะสามารถปฏิบัติงานอาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในระดับเชี่ยวชาญ มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เข้าใจปัจจัยเรื่องการตลาดเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี มีความชำนาญสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 6 ทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ในระดับที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ด้านอาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 4. ชั้นคุณวุฒิต้องเป็นการเลื่อนทีละชั้น ไม่สามารถสอบคุณวุฒิชั้น 6 ได้เลยหากไม่ผ่านคุณวุฒิชั้น 5 มาจะไม่สามารถเข้ามาสอบได้และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีหน้าที่ในปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการบริหารจัดการด้านการออกแบบ

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 7

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง