คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพอาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้น 6 จะต้องมีความรู้ทฤษฏีในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้และเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับด้านบรรจุภัณฑ์สามารถในการนำองค์รู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ ใช้ได้เพื่อในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการตลาดบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี มีความชำนาญการทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถความสามารถ ในการวางแผนและบริหารโครงการ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 6 ทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (Presentation) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานในเชิงประจักษ์หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 4. ชั้นคุณวุฒิต้องเป็นการเลื่อนทีละชั้น ไม่สามารถสอบคุณวุฒิชั้น 6 ได้เลยหากไม่ผ่านคุณวุฒิ ชั้น 5 มาจะไม่สามารถเข้ามาสอบได้ และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ในปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ การบริหารจัดการในระบบอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 7

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง