คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 6 จะต้องสามารถสร้างทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเพื่อใช้ในการออกแบบและประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้นำไปเพื่อพัฒนาองค์กร มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการตลาดของเล่นเป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้านการออกแบบของเล่นสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ร่วมงานได้และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ ทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน(Presentation) สอบข้อเขียนทั้งแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ จัดลำดับขั้นตอนวางผังการทำงานของเครื่องจักรในระบบการผลิตในอุตสาหกรรมของเล่นพร้อมแก้ปัญหา 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบของเล่น ชั้น 5 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่น ในชั้นที่สูงขึ้น โดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบของเล่นเด็กโดยมีผลงาน ประวัติการทำงานในเชิงประจักษ์หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 4. ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพใน ชั้น 6 ได้ ต้องผ่านการทดสอบ ชั้น 5 เท่านั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มการออกแบบของเล่น ซึ่งมีหน้าที่ในปฏิบัติงานด้านการออกแบบของเล่นและการบริหารจัดการ ในออกแบบ

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ชั้น 7

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง