คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 ต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สู่ตลาดมีความรู้ในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เช่น ชนิดของแผงวงจรเบื้องต้น การวางระบบ การจ่ายกระแสไฟ และข้อกำหนดต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับความรู้ในด้านการตลาดพื้นฐาน เข้าใจศัพท์เทคนิคในสายการตลาด โดยสามารถทำงานร่วมกับนักการตลาด สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้จากการตลาด มาวิเคราะห์ สรุปผล และดำเนินการออกแบบสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด สามารถนำเอาความรู้ด้านวัสดุมาใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบลดต้นทุน และกรรมวิธีในการผลิตเบื้องต้น และสร้างความทนทาน ยืดอายุการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ เข้าใจในกระบวนการผลิตพื้นฐานของระบบอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิตด้วยแม่พิมพ์ เป็นต้นพร้อมทั้งมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 5 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดยการสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch) 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีคุณวุฒิ 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง