คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในมีความเข้าใจภาพรวมในเรื่องการตลาด มีความเข้าใจทฤษฎีในการออกแบบ และสามารถนำประยุกต์ใช้ได้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงความเข้าใจและความสามารถในเรื่องกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก็ต้องมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch) 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือประกอบอาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีประสบการอย่างน้อย 3 ปี หรือทดสอบผ่านการทดสอบอาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 4 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบของเล่น ชั้น 5 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง