คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุม การปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเองพร้อมทั้งมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 4 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดยการสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,คอมพิวเตอร์และ (idea Sketch) 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. (ใบประกอบวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) และต้องมีประสบการด้านอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 4 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบของเล่นเด็กโดยมีผลงานประวัติการทำงานอย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

...N/A...

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง