คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถประเมินสภาพความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น โดยเป็นผู้มีสมรรถนะในการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้นและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน สาธิตการใช้และสาธิตการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น อีกทั้งสามารถใช้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอุปกรณ์การแพทย์ หรือ เทียบเท่า ไม่ต้องการ กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี กรณีที่ 3 จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี กรณีที่ 4 ไม่ต่ำกว่าระดับ ม. 6 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์และระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง