คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการใช้และเตรียมเครื่องมือช่าง (Hand Tools) และเครื่องวัดเพื่อการตรวจซ่อม สามารถสนับสนุนตรวจซ่อมระบบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ทั้งระบบทางกลและไฟฟ้า ติดตั้งและรื้อถอนระบบสนับสนุนสำหรับเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความควบคุมของช่างอุปกรณ์การแพทย์ สามารถใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์ และสามารถสนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษาได้ รวมถึงทราบวิธีการจัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือช่าง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 1 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลัก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ 1 จบการศึกษาระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล แมคคาทรอนิกส์ ไม่ต้องการ กรณีที่ 2 จบการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี กรณีที่ 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ ม. 3 หรือ เทียบเท่า ต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของช่างหรือผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 2

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง