คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงานและ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ในการติดตั้ง วัด ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางด้านช่างเทคนิคทางกลและไฟฟ้าแบบบรูณาการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

• ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 19 หน่วย • ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ - ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี • ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพตามที่กำหนดในระดับนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง