คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 2

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมวลตามที่กำหนดไว้ความสามารถในการใช้งาน บำรุงรักษาตุ้มน้ำหนัก เครื่องชั่งและเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่งสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวของไม่น้อยกว่า200 ชั่วโมงหรือ 4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อกับอาชีพนี้ และ 5. ผ่านการประเมินสมรรถนะของคุณวุฒิผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 3

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง