คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดทำแผน เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต สามารถรวบรวมผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ สรุปผล เพื่อจัดทำแผนแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตโปรแกรม นำเสนอแผนแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตโปรแกรมต่อผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการออกแบบแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)สามารถจัดทำแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน) ตรวจสอบแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน) ที่จัดทำขึ้น นำเสนอแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน) ที่จัดทำขึ้นต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักควบคุมคุณภาพ ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์อย่างน้อย 6 ปีหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

หมายเหตุ

ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง