คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสำรวจความต้องการทางธุรกิจ สามารถสร้างแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ และสรุปความต้องการทางธุรกิจ เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ (Business Model) วิเคราะห์และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ (DB) สรุปความต้องการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ นำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านซอฟต์แวร์แล้วอย่างน้อย 3 ปีหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล

หมายเหตุ

ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง