คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ และสามารถจัดทำโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จ่าย ระบุความเสี่ยงของโครงการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ วางแผนรองรับความเสี่ยง วางแผนการบริหารจัดการการจัดซื้อ วางแผนบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ บริหารจัดการการสื่อสาร ดำเนินการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ ควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคุมคุณภาพ ควบคุมความเสี่ยง ควบคุมการจัดซื้อได้ และฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 5 ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 ถึง 4 และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศนับตั้งแต่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 แล้วอย่างน้อย 2 ปี 2.กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 5 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับนักบริหารโครงการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง และต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการด้านการเงิน ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า ผู้จัดการ ด้านวิจัยและพัฒนา ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ชั้น 5 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ หรือ ผู้บริหารระดับกลาง (Team / Project Leader)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง