คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะการทำงานโดยใช้ทักษะการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการและกำหนดนโยบายขององค์กรทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทฤษฏีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สามารถอบรมและฝึกฝนบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสมรรถนะ ได้แก่ การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 5 ได้ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4 แล้วโดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1. หากต้องการเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ชั้น 5 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 8 ปี หรือมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม) ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน สุขภาพ และงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)

หมายเหตุ

ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง