คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ โดยผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 5 จะต้องมีสมรรถนะทางด้านการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น การเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การกำหนดลักษณะสื่อที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ การทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน การศึกษาผลการใช้บทเรียน การประเมินผลการใช้บทเรียน และการสรุปผลการใช้บทเรียนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือมีหนังสือรับรองต่างด้าว (Aliens) หรือมีหนังสือที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) เป็นต้น 2. ผู้สมัครต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ อย่างน้อย 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี จนถึงวันที่ขอสมัคร หรือผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาคอร์สแวร์ หรือเทียบเท่า เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 5 3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 5 โดยต้องมีใบรับรองผลงาน หรือใบรับรองการทำงาน หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานรับรอง หรือผลการทดสอบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคอร์สแวร์ 4. การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 5 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 5 ทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ 5. ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ในชั้นที่สูงขึ้น ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 5 ไว้อย่างน้อย 1 ปี หรือตามข้อกำหนดการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นนั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาคอร์สแวร์ โปรแกรมเมอร์ นักทัศนศิลป์

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง