คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 จะต้องมีสมรรถนะทางด้านการออกแบบตัวละครและเสื้อผ้า การออกแบบกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว การรวมภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพนิ่งเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ การสร้างเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ การถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ และการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือมีหนังสือรับรองต่างด้าว (Aliens) หรือมีหนังสือที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) เป็นต้น 2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือที่ออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี จนถึงวันที่ขอสมัคร หรือผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ หรือเทียบเท่า เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 3 3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 3 โดยต้องมีใบรับรองผลงาน หรือใบรับรองการทำงาน หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานรับรอง หรือผลการทดสอบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคอร์สแวร์ 4. การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 3 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 3 ทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ 5. ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ในชั้นที่สูงขึ้น ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 3 ไว้อย่างน้อย 1 ปี หรือตามข้อกำหนดการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นนั้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาคอร์สแวร์ ช่างศิลป์ ช่างภาพ นักออกแบบภาพประกอบ นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง