คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล โดยจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 1. มีความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล 2. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล 3. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร 4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 7. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 8. มีคุณธรรมและจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพจัดส่งพัสดุและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล เช่น ผู้บริหารงานหน่วยงานรัฐและเอกชน นักวิชาการ อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง