คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน 3. มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน 4. สามารถใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย 5ี.มีความรู้การบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้ 8. มีคุณธรรมและจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ประเมินเว็บแอปพลิเคชันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 สมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถร่วมกับอาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ 2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 มาแล้วไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถร่วมกับอาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล เช่น ผู้บริหารงานหน่วยงานรัฐและเอกชน นักวิชาการ อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง