คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุมการปฏิบัติงาน การหาข้อสรุปและ การตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง และต้องสามารถขึ้นรูป ตัวละคร กำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละคร สร้าง Texturing ให้กับตัวละคร กำหนดแสงเงาให้กับพื้นผิว วัสดุ ปรับปรุงหรือแก้ไข เรื่อง/ตัวละคร สร้างเลเอาท์ ได้ 1.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแอนิเมชั่น ระดับฝีมือ ชั้น 4 จะต้องเป็นผ่านคุณวุฒิวิชาชีพสาขาแอนิเมชั่น อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละคร แอนิเมชั่น (Modeler) ชั้น 3 และมีประสบการณ์ทำงานด้านแอนิเมชั่น ผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่นมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแอนิเมชั่น อาชีพผลิตโครงสร้าง ตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 4 ผู้จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านแอนิเมชั่น ผลิตโครงสร้างตัวละคร แอนิเมชั่น มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขา แอนิเมชั่น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม นักทัศนศิลป์ ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ชั้น 3

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง