คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชัน ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (Animation) อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชัน ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทาง ปฏิบัติออกแบบงาน วางแผนการทำงาน โดยผู้ผ่าน การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 จะต้องมีสมรรถนะได้แก่ ศึกษาวิจัยโครงเรื่อง (Story Research) 1.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแอนิเมชั่น ระดับฝีมือ ชั้น 3 จะต้องมีประสบการณ์ สาขาแอนิเมชั่น อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชั่น (Script writer) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแอนิเมชั่น (Animation) อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชั่น (Scriptwriter) ชั้น 3 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาแอนิเมชั่น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัย นักออกแบบโครงเรื่อง นักเขียนบท ผู้กำกับ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาแอนิเมชัน (Animation)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง