คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวภาพ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ด้านองค์ประกอบของสสารหรือตัวอย่างที่จะดำเนินการเก็บ และทักษะที่จำเป็นในการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผล ดำเนินงานตามแผนการเก็บตัวอย่าง ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างได้เหมาะสมและถูกวิธี พร้อมจัดส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างการย่อยสลายและการหมัก โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบคุณภาพการย่อยสลายและการหมัก ได้แก่ การย่อยสลายสารอินทรีย์ การผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เพื่อควบคุมปัจจัยที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ มีทักษะที่จำเป็นในด้านของเครื่องมือทดสอบ สารเคมี และวัตถุอันตราย ในห้องปฏิบัติการ วิธีการเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ในการทดสอบได้ถูกต้องตามเทคนิคหรือมาตรฐานการทดสอบ และเป็นไปตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิง ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาทเกี่ยวข้องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่องหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง 3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง