คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล 2. มีการวางแผน กำหนดนโยบายด้านพลังงาน 3. สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน 5. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 6. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านพลังงานได้ 7. สามารถบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน อย่างน้อย 7 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ชั้น 6 หรือ ผู้สมัครต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้า ชั้น 5 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ชั้น 6 โดยต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ชั้น 6 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน ชั้น 6 ทั้งหมดทุกหน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ในตำแหน่งงาน ผู้อนุรักษ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้า นักฝึกอบรมงานด้านพลังงาน วิศวกรไฟฟ้า นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน เป็นต้น

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการพลังงาน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง