คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในอบแห้ง ชั้น 4 จะสามารถออกแบบโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดใหม่ และออกแบบขั้นตอนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งชนิดเดิมเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการและกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ รวมถึงออกแบบการพัฒนากระบวนการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง และทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือจำเพาะทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งในระดับต้นแบบ โดยบุคคลนั้นต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย มีทักษะความคิดที่เป็นระบบตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีขึ้น ตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย 2. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 4 2.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 2.2 เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักผลไม้ ซึ่งมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการผลิตใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเดิมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง