คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6 นั้นจะสามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาระบบด้านการบริหารการผลิต ด้านการบริหารการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารการซ่อมบำรุง และด้านการบริหารงานการประกันและการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปฏิบัติงาน วางแผน จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ตัดสินปัญหา ประเมินผลงาน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานที่สังกัดในความรับผิดชอบตลอดจนงานทางด้านการปกครอง บังคับบัญชา การประสานงาน โดยให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ซึ่งในระดับชั้นนี้จะต้องมีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กำหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้ เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. ทักษะในการสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กำหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร 3. สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 4. สามารถนำทักษะในสาขาวิชาชีพอื่นมาประยุกต์ใช้ได้ 5. สามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทั้ง 10 หน่วย 2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพใดๆใน ชั้น 5 มาก่อน หรือเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงยอมรับในอุตสาหกรรมแปรรูปนม 3. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 6 ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารในอุตสาหกรรมแปรรูปนม อย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง