คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูปนม ชั้น 5 นั้น จะต้องมีเทคนิคความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถวิเคราะห์สาเหตุ วางแผนการทดลอง และสรุปผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมได้ ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รักษาจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการทำงาน และมีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และสอนงาน เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ให้สามารถผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 2. การทำงานเป็นทีม 3. สามารถนำทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 4. การมีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงาน 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน 7. สามารถถ่ายทอดฝึกอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ 8. ทักษะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ 9. ทักษะในการบริหารจัดการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 3 หน่วย 2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 5 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 4 มาก่อน 3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 4 ร่วม หรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้นที่ 5 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1. ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม นักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม 2. กลุ่มงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม คือ อาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีความชำนาญการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม เช่น พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม เป็นต้น

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปนม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนมอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง