คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารได้อย่างต่อเนื่อง ให้ข้อแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร สร้างและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร ทบทวนแผนฝึกอบรมและให้การฝึกอบรมภายนอก รวมถึงจัดทำแผนงบประมาณและบริหารงบประมาณเพื่อการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยอาหารของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) - ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร - *สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (อ้างอิงข้อมูลจากประกาศของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย) - **ประสบการณ์ทำงานต่อเนื่อง หมายถึง การทำงานเป็นระยะเวลาติดต่อกันในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (ยกเว้น กรณีการเปลี่ยนงาน ต้องไม่ขาดช่วงเกิน 3 เดือน)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง