คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ(การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ(การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ สมรรถนะทางเทคนิค และทักษะทางเทคนิคในการเตรียมหม้อฆ่าเชื้อก่อนการใช้งาน และการควบคุมการทำงานของหม้อฆ่าเชื้อให้สอดคล้องตามปัจจัยวิกฤตของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ แก้ไขเบื้องต้นของการเบี่ยงเบนของกระบวนการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานวิธีการทำงาน มีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการกำกับ ดูแล ควบคุมกระบวนการทำงาน และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 4 จะต้อง 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ 1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถอ่าน ขียน สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือ 1.3 สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort operator) หรือ หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไม่ต้องทดสอบการสอบข้อเขียน แต่ต้อง ทดสอบการสอบสัมภาษณ์/การสาธิตการทำงาน/แฟ้มสะสมผลงาน 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ ทั้ง 11 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

· ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ทำหน้าที่ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ หรือ · ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง