คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและเตาเผาก่อนการใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนด ระบุแผนการตรวจสอบสภาพและขั้นตอนการบำรุงรักษาเตาเผา ระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินการเผาของเสีย เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ขณะดำเนินการเผาของเสีย บันทึกผลการตรวจสอบสภาพเตาเผาและและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุมปริมาณของเสียที่ส่งเข้าสู่เตาเผา ระบุขั้นตอนการเดินระบบเตาเผา ตรวจสอบการนำเข้าของเสีย กระบวนการเผาไหม้ และของเสียที่ออกจากระบบให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผาของเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามขั้นตอนที่ระบุไว้ได้ สามารถดำเนินการปิดระบบเตาเผาและทำความสะอาดตามขั้นตอนที่ระบุไว้ได้ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และวิธีการแก้ไขตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือปฏิบัติงานได้ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน ระบุขั้นตอนการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเตาเผาและอุปกรณ์ๆ ตามขั้นตอนในคู่มือปฏิบัติงานได้ สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 3 1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 3 หน่วย 2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 3 2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.3. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ไม่น้อยกว่า 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง 2.4. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง 2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 3 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 2
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง