คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระบุขั้นตอนการตรวจสอบสภาพของเสีย สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ ระบุความเป็นอันตรายที่อาจเกิดจากการตรวจสภาพของเสีย สามารถกำหนดพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ในการทดสอบได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและการทดสอบตามคู่มือปฏิบัติการได้ สามารถตรวจสอบความพร้อมและจัดเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบได้ สามารถเลือกใช้วิธีการตรวจติดตามและเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจวัดได้อย่างเหมาะสม สามารถสอบเทียบและดูแลรักษาเครื่องมือได้ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม ระบุขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหาในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและการทดสอบหลังการใช้งานได้ รวบรวมและเก็บของเสียระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวินิจฉัยงานและแก้ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น รู้และเข้าใจหลักการทำงานของระบบบำบัด สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างอิสระ มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะการจัดการและการวางแผนเบื้องต้น และมีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3 1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วย 2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3 2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.3. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง 2.4. หรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง 2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง