คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

A person with specialize skill and technique who is capable working on any complicated tasks. The one could also participate in planning and organizing his/her organization as well as creating innovation. The one could communicate fluently in foreign language and able to guide and train his/her co-workers. Capable of planning, organizing, and managing all tasks. Also become the team leaders for his/her co-workers

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

The qualify person has to demonstrate his/her ability through designated unit of competences. The total unit of competence for this level is additional 11 units from level 4.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1.The minimum age for person who wants to qualify this level is 22years old. 2.Legitimates one of the following: 2.1 Holds a Professional Qualification Certificate level 4, and at least fouryears experience in aviation industry with an official verification letter. 2.2 Holds a a Bachelor’s Degree or equivalence, and at least four years experience in aviation industry with an official verification letter. 2.3 Holds a High Vocational Certificate or equivalence, and at least fiveyears experience in aviation industry with an official verification letter.

หมายเหตุ

None

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการบิน

  • สายงาน :
    สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง