คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

A person with specialize skill and technique who is capable working as an aircraft mechanic. The one can handle much more complicated tasks by applying theory, basic knowledge, and necessary tools by his own experiences. Capable of inspecting, testing, and analyzing all minor and major component of the aircraft through a technical manual.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

The qualify person has to demonstrate his/her ability through designated unit of competences. The total unit of competence for this level is additional 13 units (Piston Engine Option or Gas Turbine Option) from level3.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1.The minimum age for person who wants to qualify this level is 20years old. 2.Legitimates one of the following: 2.1 Holds a Professional Qualification Certificate level 3, and at leasttwo years experience in aviation industry with an official verification letter. 2.2 Holds a a High Vocational Certificate or equivalence, and at least threeyears experience in aviation industry with an official verification letter. 2.3 Holds a Vocational Certificate or equivalence, and at least four years experience in aviation industry with an official verification letter.

หมายเหตุ

None

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการบิน

  • สายงาน :
    สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง