คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

A person with specialize skill and technique who is capable working as an aircraft mechanic. The one can handle all routine tasks by applying theory, basic knowledge, and necessary tools under his/her supervisors. Capable of removing and installing all minor component of the aircraft strictly following a technical manual. However, all conducted task has to be taken under supervision by supervisors.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

The qualify person has to demonstrate his/her ability through all designated unit of competences. The total unit of competence for this level is 19 units.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1.The minimum age for person who wants to qualify this level is18years old. 2.Legitimates one of the following: 2.1 Holds a Vocational Certificate or equivalence. 2.2 At leastoneyear experience in aviation industry with an official verification letter.

หมายเหตุ

None

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการบิน

  • สายงาน :
    สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง