คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแล และมีความใส่ใจในความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงาน สมรรถนะที่จำเป็น ได้แก่ แกงจืด ยำวุ้นเส้น ยำทะเล ยำรวมมิตร หมักเนื้อสัตว์ ไข่เจียว ไข่ดาว ทำไข่เค็ม ผักดอง3รส หุงข้าวสวย ต้มข้าวต้ม กล้วย มัน ฟักทองต้ม ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมมัน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ชั้น 1 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และ/หรือ ผ่านการอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พ่อครัว / แม่ครัว , ผู้จำหน่ายอาหารตามถนน

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

 • สายงาน :
  สาขาผู้ประกอบอาหาร
 • ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : N / A
 • ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : N /A
 • ข้อมูลเบื้องต้น : ในขณะที่บริบทของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไป การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกรอบทางการค้า แรงงานที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความตื่นตัว การโยกย้ายแรงงาน และการกีดกันแรงงาน เริ่มเกิดขึ้นในหลายภาคส่วน ทำให้แรงงานไทยเกิดความเสียเปรียบ และไม่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์แรงงานได้อย่างชัดเจน จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในอันที่จะต้องกับมาทบทวน กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่เดิมการพัฒนากำลังคน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ ทำในหลายภาคส่วน โดยมีภาคการศึกษาเป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนา การจัดการศึกษาในยุคก่อนเน้นการส่งเสริมความงอกงามในพุทธิพิสัย (ความรู้) และ การวัดผลสัมฤทธิ์ในมิติของความจำ และ ความเข้าใจเป็นเรื่องหลัก ซึ่งจะพบว่าในหลายๆอาชีพ ความรู้ คามเข้าใจเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่ง หากแต่ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญในคุณภาพของแรงงาน ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายๆประเทศ ต่างมีแกนในการจัดการศึกษา แบบคู่ขนาน คือ การจัดการศึกษาสายวิชาการ ควบคู่กับการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อสร้างแรงงานที่มีคุณภาพทั้งเชิงทฤษฎีในกลุ่มหนึ่ง และเชิงปฏิบัติการในกลุ่มหนึ่ง นอกจากเรื่องดังกล่าวการที่ประเทศไทยเน้นการวัดคุณภาพคน และโอกาสในการศึกษาต่อจากผู้ที่จบในภาคการศึกษาเป็นหลัก จึงเป็นส่วนที่ทำให้โอกาสการเรียนรู้ของคนไทยอยู่ในกรอบที่จำกัด ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนตามระบบยากที่จะสามารถกลับเข้าสู่ภาคการศึกษาตามระบบได้อีกครั้ง จากสาเหตุและปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของความเป็นในการจัดทำ เครื่องมือวัดสมรรถนะของคนในสายอาชีพ ที่เรียกว่า มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ในการกลั่นกรอง ยกระดับ พัฒนา แรงงานในสายอาชีพต่างๆให้มีมาตรฐาน สามารถพัฒนาต่อยอดทางการพัฒนาทุนมนุษย์ อีกทั้งได้รับสิทธิอันพึงมีศักยภาพของตน อนึ่ง จากนโยบายครัวไทยครัวโลก ประกอบกับศักยภาพในการประกอบอาหารของคนไทย และอาหารไทย อันเป็นที่ยอมรับชื่นชอบของคนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ “มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาผู้ประกอบอาหารไทย” จึงเป็นอีกสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศของคนในสายอาชีพนี้
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาผู้ประกอบอาหารไทย อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1 ชั้น 2 ขั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทขนมไทย ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications Included) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3
share
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง