คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 1

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำงานในสายงานผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติได้อย่างจำกัด ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเข้ารับการประเมิน ในชั้น 1 ได้ หากตรวจสอบว่ามีสมรรถนะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1 2. เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพสู่ชั้น 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ 5 หน่วยตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารชั้น1 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร

หมายเหตุ

ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานครัวในร้านอาหาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

 • สายงาน :
  สาขาผู้ประกอบอาหาร
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 2

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง