คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ชั้น 1

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการยื่นขอคำร้องเพื่อขอเป็นตัวแทนรับอนุญาตส่งออกจากกรมศุลกากรโดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารส่งออกและนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 ปีต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้าชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่จัดการส่งออกและนำเข้าสินค้า ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้าสินค้า (Import Officer) เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออกสินค้า (Export Officer) เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออกและนำเข้า(Export / Import Officer) 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

หมายเหตุ

N/A..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

  • สายงาน :
    สาขางานส่งออกและนำเข้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง