คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 1

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดกฎระเบียบ กฎความปลอดภัยตามหลัก อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า เช่น ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้าผู้ช่วยผู้ดูแลคลังสินค้า ผู้ช่วยผู้ดูแลสต๊อกสินค้า ผู้ช่วยพนักงานจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่ง เป็นต้น 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า 9334 คนงานเติมสินค้าบนชั้นวาง

หมายเหตุ

……………N/A………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

 • สายงาน :
  สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง