คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการนำเสนอแผน จัดเตรียมการให้บริการ วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางทะเล ทางอากาศ ทางถนน ทางราง และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้า ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ จัดการเอกสารขออนุญาต ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ 3. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร (Document Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่ง (Transport Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งทางเรือ (Sea Freight Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งทางอากาศ (Air Freight Officer) เป็นต้น 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

หมายเหตุ

……………N/A………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

  • สายงาน :
    สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง