คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนออกของ รับอนุญาต ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้า ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน และทางราง ดำเนินการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป สินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการและประสานงานเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้า และการส่งออกสินค้าผ่านแดน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้ 3. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ 4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายระดับฝึกปฏิบัติงาน (Sales Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระดับฝึกปฏิบัติงาน (Marketing Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าระดับฝึกปฏิบัติงาน (Customer Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารระดับฝึกปฏิบัติงาน (Document Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับฝึกปฏิบัติงาน (Operation Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งระดับฝึกปฏิบัติงาน (Transport Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งทางเรือระดับฝึกปฏิบัติงาน (Sea Freight Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งทางอากาศระดับฝึกปฏิบัติงาน (Air Freight Officer) เป็นต้น 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

หมายเหตุ

……………N/A………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

  • สายงาน :
    สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง