คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคจากการใช้คู่มือ แบบสั่งงาน แบบไฟฟ้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

• ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 12 หน่วย • ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ - พนักงานที่ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับที่ 3 ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ • ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ แมคคาทรอนิกส์ ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

 • สายงาน :
  สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5
 • ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน : N/A
 • ทะเบียนอ้างอิง (Imprint) : N/A
 • ข้อมูลเบื้องต้น : ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสัดส่วนมูลค่า ผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลางและสูง อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการพึ่งพาการนำเข้า ชิ้นส่วน องค์ประกอบ ทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ยังต้องอาศัยความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจากขั้นตอนการใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ำและทุนเป็นหลักทำให้เกิดแผนการยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ (Enhance competitive industry platform) ขึ้น ในประเด็นของ การยกระดับศักยภาพบุคลากร (Industry Specific Training Development Program) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และปริมาณที่เพียงพอต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมร่วมกับภาคการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการทำงานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งมีปัจจัยในการพัฒนาที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่ตรงกับความต้องการสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง การพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) สำหรับบุคลากรเฉพาะด้านโดยความ ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน และสร้างความเชื่อมโยงความต้องการด้านทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านของสถานประกอบการเข้ากับหลักสูตรอาชีวศึกษา โดย ช่างแมคคาทรอนิกส์นั้นเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมต่างๆ อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำอธิบายลักษณะงานของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ คือ ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์และการจัดการ สำหรับการทำงานของระบบนั้นๆ โดยจะปรากฏอยู่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสำหรับ โรงงานที่มีการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติทำการผลิต • เจ้าหน้าที่ผลิต ประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับโรงงานที่มีการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติทำการผลิต • เจ้าหน้าที่เซอร์วิส ติดตั้ง แก้ปัญหา ของอุปกรณ์ทางแมคคาทรอนิกส์สำหรับบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ทั้งที่ผลิตในและต่างประเทศ • เจ้าหน้าที่ผลิต ประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่ออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น “มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์อีกสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส) และในระดับอุดมศึกษา
share
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง