คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์การ โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ และในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง และ/หรือ หลากหลายสาขามีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และภาพรวมของงานการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม มีทักษะวิชาชีพเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือครอบคลุมหลากหลาย และเป็นระบบในสาขาวิชาชีพนั้น สามารถเชื่อมโยงกับสาขา และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่นในระดับสูง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์การ สามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการงาน บังคับบัญชา และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และ/หรือ ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ต้องเป็นป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ/หรืองานบริหารอื่นๆ มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และ/หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์การ หรือในวิชาชีพ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3,4 และ 5 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 5

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ระดับ 6 มีชื่อเรียกว่า ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารระดับสูง หรือ HR Expert (EHR)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง