คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ เพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. เป็นผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 หรือ 2. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมเนื้อหาและองค์ความรู้ในทุกๆ ด้าน ซึ่งจัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ได้รับการฝึกอบรมในด้านการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะทาง จากหน่วยงานที่ให้การศึกษาหรือทำงานด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หมายเหตุ

(ขอแนะนําเฉพาะสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไมมี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

 • สายงาน :
  สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง