คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการดำเนินการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีทักษะระดับฝีมือ เป็นผู้ชำนาญ สามารถใช้เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆได้ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธิ์ มีทักษะในด้านการวิเคราะห์การขาย การวิเคราะห์ลูกค้า ทักษะในด้านการวิเคราะห์การตลาด การนำเสนอลูกค้า และการสรุปการขายเบื้องต้นมีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆของการดำเนินงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ สามารถปฏิบัติงาน และดำเนินงานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสำเร็จ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 7 หน่วย หากได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณุวฒิวิชาชีพชั้น 2 มาก่อน ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จำนวน 7 หน่วย  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณุวฒิวิชาชีพชั้น 2 - เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 3 งาน กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ - สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ - สำเนาโฉนด - สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย - หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ - สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - สำเนาโฉนด - สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า - หนังสือสัญญาเช่า - ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……NA…………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง