คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ชั้น 2

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เปนบุคคลที่มีทักษะฝมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดไวแลวสามารถแก้ปญหาพื้นฐานที่พบเปนประจําโดยประยุกตใชทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติงานว่า 1. มีประสบการณ์ในงานพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและบุคคลรอบข้าง รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย 3. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกินสามเดือน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) :

หมายเหตุ

เมื่อสภาการพยาบาลมีหลักสูตรกลางของพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ/ประเมิน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

 • สายงาน :
  สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง