คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการประเมินระดับความสำคัญ/รุนแรงของปัญหา วางแผนจัดการกับปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น วางแผนการการสำรวจพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนและจัดการกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สามารถประสานเรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา มีทักษะการบริหารจัดการ การวางแผน และกำหนดนโยบายของหน่วยงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้ สามารถมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการของเสีย และประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของสถานจัดการของเสีย และเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4 1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 3 หน่วย 2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4 2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.3. หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.4. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 3

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง