คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน กำหนดสมบัติและคาดการณ์ถึงปัญหาของวัสดุที่ใช้ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์ จัดทำแผ่นจำลองการพิมพ์ (ปรู๊ฟ) และแก้ไขควบคุมคุณภาพงานสร้างแม่พิมพ์ การพัฒนาบุคคลากร การวางแผน และพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี 1.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชั้น 4 ต้องสื่อสารภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ และผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์ เฟล็กโซกราฟี ระดับชั้น 3 2.กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ชั้น 3

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง