คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 7

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้สำหรับบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถที่จะติดต่อขายทรัพย์ระหว่างประเทศได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติ มีความเป็นผู้นำในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการดำเนินการนายหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความระดับสูง สามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถที่จะติดต่อซื้อขายทรัพย์ระหว่างประเทศได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติ มีความเป็นผู้นำในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้านอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถดำเนินงานในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานได้โดยอิสระ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธิ์ มีความรู้ระดับสูงทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานได้ในระดับสูง มีภาษาต่างประเทศ ระดับดี สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ (วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ) สามารถปฏิบัติงาน และดำเนินงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการบริหารจัดการระดับองค์กร (ภาคประกอบการ) รับรู้ได้เชิงสำเร็จเรียบร้อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

§ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 6 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป § ปฏิบัติงานในสถานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 7 โดยมีอายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป § มีความเข้าใจในด้านการแสวงหาทรัพย์ ด้านการจัดการทรัพย์ ด้านการบริหารทรัพย์ ด้านการเสนอขายทรัพย์ ให้กับลูกค้าต่างประเทศและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ § มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ § มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ § มีภาษาต่างประเทศ ระดับดี § ฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องได้ § ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ บริหารจัดการองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรม § มีความรู้ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์เป็นอย่างดี § ผ่านการอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ § ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง § เป็นผู้ประกอบการหรืออยู่ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ………NA……………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง