คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญมีประสบการทำงานเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพ เป็นผู้ที่กำหนดทิศทางนโยบายขององค์กร กำหนดตลาดและมีความเข้าใจในด้านตลาดโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมการออกแบบอย่างเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างดี แบ่งงานเป็นส่วนๆให้แก่บุคลากร บริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้คนให้ตรงกับงานได้ สามารถบริหารจัดการเรื่องของเวลา ได้อย่างชำนาญ มีภาวะผู้นำ และมีความอดทน ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถวางแผนและนำเสนอแผนงาน วางแผนกลยุทธ์ในอนาคตได้ สามารถสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี สื่อสารให้คนเข้าใจในองค์กร และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดีและเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. ชั้นคุณวุฒิจะต้องเป็นการเลื่อนที่ละชั้น ไม่สามารถมาสอบคุณวุฒิ ชั้น 7 ได้เลยหากไม่ผ่านคุณวุฒิชั้นที่ 6 มา และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างซึ่งมีหน้าที่ในการประกอบอาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างและบริหารที่ซับซ้อนมากขึ้น

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง