คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างชั้น 6 จะสามารถปฏิบัติงานประกอบกับความรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเป็นอย่างดีมีประสบการณ์จากการทำงานในอุตสาหกรรม รู้จักอุปกรณ์-ส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าแสง การกำเนิดของแสง การสะท้อน และทฤษฎีสี เป็นอย่างดีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวัสดุต่างๆที่ในการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเป็นอย่างดีเข้าใจข้อดี-ข้อจำกัดของกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และการประกอบในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมโคมไฟและแสงสว่างเข้าใจระบบการผลิตในระบบอุตสาหกรรมในระดับชำนาญ สามารถทำให้กระบวนการผลิตรวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อใช้ในการแนะนำทีมและพิจารณาก่อนทำการผลิตในระบบอุตสาหกรรม มีความชำนาญในอาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเข้าใจปัจจัยเรื่องการตลาดการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในประเทศ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจหลักการทางด้านสิทธิบัตร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 5 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 5 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านปฏิบัติงานด้านการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ในระดับที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ด้านอาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 4. ชั้นคุณวุฒิต้องเป็นการเลื่อนทีละชั้น ไม่สามารถสอบคุณวุฒิ ชั้น 6 ได้เลยหากไม่ผ่านคุณวุฒิ ชั้น 5 มาจะไม่สามารถเข้ามาสอบได้ และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ซึ่งมีหน้าที่ในปฏิบัติงานด้านการออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง และการบริหารจัดการด้านการออกแบบ

หมายเหตุ

.N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ชั้น 7

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง